Istoric

Revista Monumentelor Istorice

[RMI] Revista Monumentelor Istorice

Revista Monumentelor Istorice [RMI] îşi reia apariţia anuală într-o nouă formula. Revista se defineşte, prin structura şi conţinutul său, ca un spaţiu dedicat expunerii, analizei şi cercetării patrimoniului cultural imobil, continuând să urmărească în acest fel obiectivele sale iniţiale, conturate în 1990, odată cu prima sa apariţie.

Revista Monumentelor Istorice [RMI] resumes its annual publication in a new formula. The magazine is defined, through its structure and content, as a space dedicated to the exhibition, analysis and research of cultural heritage, continuing to pursue its initial objectives, outlined in 1990, with its first appearance.

Revista Monumentelor Istorice este cea mai importantă dintre publicaţiile româneşti cu tradiţie în domeniul cercetării şi protejării patrimoniului construit. Începând din anul 1990 a apărut anual, dublând Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, şi a devenit, în scurt timp, un reper în bibliografia naţională dedicată monumentelor istorice. Atât Revista Monumentelor Istorice, cât şi Buletinul, sunt succesoarele Buletinului Comisiunii Monumentelor Istorice, prima publicaţie periodică din România dedicată protejării patrimoniului cultural imobil, apărută trimestrial începând din ianuarie 1908, sub direcţia Comisiunii Monumentelor Istorice.

Revista Monumentelor Istorice is the most important of the Romanian publications with a tradition in the field of research and protection of built heritage. Annually published since 1990, doubling Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, the magazine soon became a landmark in the national bibliography dedicated to historical monuments. Both Revista Monumentelor Istorice and Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice are the successors of Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, the first periodical publication in Romania dedicated to protecting cultural heritage, published quarterly since January 1908, under the direction of Comisiunea Monumentelor Istorice.
După întreruperea apariţiei Buletinului Comisiunii Monumentelor Istorice în anul 1945, şi desfiinţarea Comisiunii Monumenteelor Istorice, care îl edita, în 1948, a urmat o perioadă tulbure. Comisia Ştiinţifică a Muzeelor şi a Monumentelor Istorice (1951-1959), de pe lângă Academia Republicii Populare Române, a reuşit să publice un singur număr, în anul 1958, denumit Monumente şi Muzee. Începând cu anul 1970, Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă şi apoi, din 1972, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste reiau publicarea periodicului dedicat monumentelor istorice, care se va numi, în perioada 1970-1973, Buletinul Monumentelor Istorice, iar în perioada 1974 - 1989 se va intitula Revista Muzeelor şi Monumentelor - Monumente Istorice şi de Artă.

After stopping the publication of Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice in 1945, and in 1948 the abolition of Comisiunea Monumentelor Istorice, which published it, a turbulent period followed. The Scientific Commission of Museums and Historical Monuments (1951-1959), attached to the Academy of the Romanian People's Republic, managed to publish only a single issue, in 1958, called Monumente şi Muzee. Starting with 1970, the State Committee for Culture and Art and then, from 1972, the Council of Culture and Socialist Education resume the publication of the periodical dedicated to historical monuments, which will be called Buletinul Monumentelor Istorice, between 1970-1973, and between 1974 - 1989 will be entitled Revista Muzeelor şi Monumentelor - Monumente Istorice şi de Artă.

Din anul 1990, nou înfiinţata Comisie Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice va continua activitatea publicistică în domeniul monumentelor istorice editând simultan Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice (BCMI) şi Revista Monumentelor Istorice (RMI). Prin dubla lansare, cele două publicaţii se definesc ca entităţi distincte, având fiecare drept nucleu câte una dintre „părţile" publicaţiei originare: conţinutul oficial, respectiv conţinutul ştiinţific.
Since 1990, the newly established Comisie Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice will continue its publishing activity in the field of historical monuments by simultaneously editing Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice (BCMI) and Revista Monumentelor Istorice (RMI). By the double launch, the two publications are defined as distinct entities, each having as its core right one of the "parts" of the original publication: the official content, respectively the scientific content.

Începând cu anul 2001, conform Legii privind protejarea monumentelor istorice, nr. 422/2001, editarea publicaţiilor revine Institutului Naţional al Monumentelor Istorice, şi din 2010 Institutului Naţional al Patrimoniului.

Starting with 2001, according to the Protection of historical monuments law, no. 422/2001, the editing of these publications belongs to Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, and since 2010 to Institutului Naţional al Patrimoniului.

Prin lansarea numărului-semnal al noii serii, în 2017, urmărim în primul rând reluarea nucleului dur al Revistei Monumentelor Istorice, în forma consacrată în 1990, reprezentat de textele de natură ştiinţifică, de referinţă pentru cercetarea, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului construit. Intenţionăm, de asemenea, prin reluarea publicării Revistei, în noua formula, să orientăm conţinutul către specificul contextului actual şi către perspectivele contemporane de abordare a patrimoniului cultural imobil.

By launching the signal number of the new series, in 2017, we aim primarily to resume the hard core of Revista Monumentelor Istorice, in the form established in 1990, represented by scientific texts, reference for research, protection and enhancement of built heritage. By resuming the publication, in the new formula, we also intend to orient the content towards the specifics of the current context and towards the contemporary perspectives of approaching the immovable cultural heritage.

Revista Monumentelor Istorice (RMI) are ca obiectiv principal aducerea în faţa publicului specialist în domeniu a unui conţinut ştiinţific, elaborat şi detaliat, ilustrat corespunzător. Unul dintre elementele de noutate pe care îl propunem prin noua formulă a RMI este acela de a grupa o serie din textele publicate într-un dosar tematic, deschizând în acest fel teme de reflecţie şi abordări punctuale asupra patrimoniului construit. De asemenea, în alcătuirea Revistei, sub forma unor secţiuni distincte, urmărim structurarea în mai multe direcţii care să reflecte deopotrivă conţinutul teoretic, cât şi elemente care ţin de natura practică, aplicată a domeniului. Constituirea fondului teoretic urmează să se compună din studii şi cercetări de amploare, dintre care unele au un punct de pornire practic, ca parte de fundamentare a unor intervenţii, altele fiind rezultate ale unor preocupări independente.

The main objective of Revista Monumentelor Istorice (RMI) is to offer to the specialized public a scientific content, elaborated and detailed, properly illustrated. One of the novelty elements that we propose through RMI in the new formula is to group a series of texts published in a thematic dossier, thus opening topics for reflection and specific approaches of built heritage. Also in distinct sections, we aim to structure several directions that reflect both the theoretical content and elements related to the practical, applied nature of the field. The theoretical fund is to be composed of large-scale studies and research, some of which have a practical starting point, as part of some interventions, others being the result of independent concerns.

Secţiunile dedicate direct conţinutului de natură practică vor fi în parte analize de specialitate asupra unor proiecte de conservare sau restaurare încheiate şi în parte, expuneri critice ale unor materiale şi tehnici constructive.

The sections dedicated directly to the practical content will be partly specialized analyzes on some completed conservation or restoration projects and partly, critical expositions of some constructive materials and techniques.
Main sections:
I. Thematic dossier
II. Studies and research
III. Restoration dossier
IV. Photographic
V. Materials and technics
VI. Review
VII. Portrait